• Facebook
  • YouTube
  • Telegram
  • کابینۀ شخصی
22 نوا 2022

CFD — گذار به GLD

مشتریان محترم!

لطفاً توجه داشته باشید که روند گذار به قرارداد جدید GLD 28.11.2022 آغاز می شود:

  1. برای تجارت، قرارداد جدید GLD.FEB3 در دسترس خواهد بود.
  2. قرارداد GLD.DEC2 به حالت بستن پوزیشن در آورده خواهد شد.
  3. تمامی پوزیشن های قرارداد باز GLD.DEC2 باید تا پایان دوره بازرگانی بسته شوند. 29.11.2022.

با احترام فیبو گروپ