• Facebook
  • YouTube
  • Telegram
  • کابینۀ شخصی

مشخصات قراردادهای CFD

تیکر مارجین اولیه، به دلار اسپرد حداکثر حجم مجاز یک معامله1 تاریخ انقضاء
GLD.DEC2 (Gold) 2500 0,5 USD 10 29.11.2022
SLVR.DEC2 (Silver) 2500 2 cents 10 29.11.2022
COPPER.DEC2 (Copper) 1500 0,5 cent 10 29.11.2022
USOIL.NOV2 (Crude Oil) 1500 8 cents 10 19.10.2022
NATGAS.NOV2 (Natural Gas) 1000 1,5 cents 10 26.10.2022
GASLN.NOV2 (Gasoline) 1500 0,25 cent 10 28.10.2022
HTOIL.NOV2 (Heating Oil) 1500 0,25 cent 10 28.10.2022
CORN.DEC2 (Corn) 500 1 cent 10 29.11.2022
WHEAT.DEC2 (Wheat) 700 1 cent 10 29.11.2022
SOY.NOV2 (Soybeans) 700 1 cent 10 28.10.2022
SUGAR.MAR3 (Sugar) 400 0,05 cent 10 27.02.2023

1 حد اکثر میزان مجاز حجم یک معامله (بر حسب لات). 

 

نرخ مس، بنزین، سوخت بخاری، ذرت، گندم، سویا و قند بر حسب سنت (cent) محاسبه می شود، بقیۀ نماد ها بر اساس دلار آمریکا نرخ گذاری شده اند.

مارجین جهت گرفتن و نگهداشتن دو پوزیشن قفل شده (locked positions) برای یک ابزار مالی برابر با ¼ مارجین اولیه برای هر یک از معاملات باز شده می باشد.

قابل توجه است که تیکر های WHEAT، CORN و ... قابل خرید و فروش نمی باشند. در این گونه ابزارها (شاخصها) شما می توانید نمودار نفت، طلا یا یکی از شاخصهای بورسی درطی مدت زمان طولانی را مشاهده و برای تحلیل و آنالیز استفاده نمایید.

سلب مسئولیت:

تمام قراردادهایCFD بر اساس واحد قیمتی مبتنی برا محاسبات و آلگاریتمهای طراحی شده توسط شرکت FIBO Group می باشند.
واحد قیمتی که بوسیلۀ روش فوق تولید شده و مشخصات قرارداد های مابالتفاوت ارائه شده توسط FIBO Group منحصر به فرد و در مالکیت شرکت FIBO Group هستند.

تیکر مارجین اولیه، به دلار اسپرد حداکثر حجم مجاز یک معامله1 تاریخ انقضاء
US500.DEC2 (US 500) 2500 USD 1 10 15.12.2022
USTECH.DEC2 (US Tech 100) 3000 USD 3 10 15.12.2022
US30.DEC2 (US 30) 2000 USD 6 10 15.12.2022
JAP225.DEC2 (Japan 225) 1500 USD 20 10 07.12.2022
GERMAN.DEC2 (Germany 30) 4000 EUR 4 10 15.12.2022
ESTX50.DEC2 (Europe 50) 700 EUR 4 10 15.12.2022
UK100.DEC2 (UK 100) 1000 GBP 3,5 10 15.12.2022
$INDEX.DEC2 (Dollar Index) 800 USD 0,08 10 16.12.2022

1 حد اکثر میزان مجاز حجم یک معامله (بر حسب لات). 

 

نرخ مس، بنزین، سوخت بخاری، ذرت، گندم، سویا و قند بر حسب سنت (cent) محاسبه می شود، بقیۀ نماد ها بر اساس دلار آمریکا نرخ گذاری شده اند.

مارجین جهت گرفتن و نگهداشتن دو پوزیشن قفل شده (locked positions) برای یک ابزار مالی برابر با ¼ مارجین اولیه برای هر یک از معاملات باز شده می باشد.

قابل توجه است که تیکر های WHEAT، CORN و ... قابل خرید و فروش نمی باشند. در این گونه ابزارها (شاخصها) شما می توانید نمودار نفت، طلا یا یکی از شاخصهای بورسی درطی مدت زمان طولانی را مشاهده و برای تحلیل و آنالیز استفاده نمایید.

سلب مسئولیت:

تمام قراردادهایCFD بر اساس واحد قیمتی مبتنی برا محاسبات و آلگاریتمهای طراحی شده توسط شرکت FIBO Group می باشند.
واحد قیمتی که بوسیلۀ روش فوق تولید شده و مشخصات قرارداد های مابالتفاوت ارائه شده توسط FIBO Group منحصر به فرد و در مالکیت شرکت FIBO Group هستند.

نوع قرارداد

جدول زمانبندی جلسات تجاری قراردادهای CFD (برای تجارت)، EET

جدول زمانبندی جلسات تجاری قراردادهای CFD (برای آنالیز)، EET

Gold (طلاء)

دوشنبه-جمعه: 1:05-23:55

دوشنبه-جمعه: 1:00-24:00 

Silver (نقره)

دوشنبه-جمعه: 15:05-20:55 دوشنبه-جمعه: 1:00-24:00

Copper (مس)

دوشنبه-جمعه: 15:05-20:55 دوشنبه-جمعه: 1:00-24:00

Crude Oil (نفت)

دوشنبه-جمعه: 1:05-23:55

دوشنبه-جمعه: 1:00-24:00

Natural Gas (گاز طبیعی)

دوشنبه-جمعه: 1:05-23:55 دوشنبه-جمعه: 1:00-24:00

Gasoline (بنزین)

دوشنبه-جمعه: 16:05-21:55 دوشنبه-جمعه: 1:00-24:00

Heating Oil (سوخت بخاری)

دوشنبه-جمعه: 16:05-21:55 دوشنبه-جمعه: 1:00-24:00

Corn (ذرت)

دوشنبه-جمعه: 16:35-20:55 دوشنبه-جمعه: 3:00-15:45; 16:30-21:00

Wheat (گندم)

دوشنبه-جمعه: 16:35-20:55 دوشنبه-جمعه: 3:00-15:45; 16:30-21:00

Soybeans (سویا)

دوشنبه-جمعه: 16:35-20:55 دوشنبه-جمعه: 3:00-15:45; 16:30-21:00

Sugar (قند)

دوشنبه-جمعه: 15:05-19:55 دوشنبه-جمعه: 10:30-20:00
US 500

دوشنبه-جمعه: 1:05-22:55

دوشنبه-جمعه: 1:00-23:00

US Tech 100 دوشنبه-جمعه: 1:05-22:55 دوشنبه-جمعه: 1:00-23:00
US 30 دوشنبه-جمعه: 1:05-22:55 دوشنبه-جمعه: 1:00-23:00

Japan 225

دوشنبه-جمعه: 16:05-22:55 دوشنبه-جمعه: 1:00-23:00

German

دوشنبه-جمعه: 9:05-22:55

دوشنبه-جمعه: 4:00-23:00

Euro 50

دوشنبه-جمعه: 9:05-22:55

دوشنبه-جمعه: 4:00-23:00
UK 100

دوشنبه-جمعه: 10:05-22:55

دوشنبه-جمعه: 3:00-23:00

US Dollar Index (شاخص دلار امریکا)

دوشنبه-جمعه: 3:05-23:55 دوشنبه-جمعه: 3:00-24:00