• Facebook
  • YouTube
  • Telegram
  • کابینۀ شخصی

در آرشیو اسپردها اطلاعات مربوط به تغییرات اسپرد در زمان نقدشوندگی پایین یا نوسانات بالای بازار در حساب MT4 Fixed جمع آوری شده اند. شما می توانید تاریخچۀ تغییرات اسپردها مربوط به دورۀ زمانی مورد نظر را مشاهده نمایید. در صورت عدم وجود اطلاعات ، میزان اسپرد مربوطه بر حسب مشخصات قراردادهای حساب MT4 Fixed است.

 

تاریخ را انتخاب کنید:

 
عنوان و ابزار مالیساعتاسپرد
AUD/JPY00:05 - 01:0710
AUD/USD00:05 - 01:076
CHF/JPY00:02 - 00:128
CHF/JPY00:12 - 01:0710
EUR/CHF00:02 - 00:126
EUR/CHF00:12 - 01:078
EUR/GBP00:02 - 01:076
EUR/JPY00:02 - 01:076
GBP/AUD00:02 - 01:0730
GBP/CAD00:02 - 01:0730
GBP/CHF00:02 - 01:0712
GBP/JPY00:02 - 01:0712
GBP/USD00:02 - 01:086
NZD/JPY00:05 - 01:0816
NZD/USD00:05 - 01:088
USD/CHF00:02 - 00:126
USD/CHF00:12 - 01:088
USD/JPY00:02 - 01:086
USD/SGD00:02 - 01:0815