• Facebook
  • YouTube
  • Telegram
  • کابینۀ شخصی
ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۰۲.۰۵.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

 

ساعت ۰۹:۵۵ واحد ارزی یورو آلمان - شاخص کسب و کار حوزه ی تولیدات

افزایش آتی فعالیت های تولیداتی آلمان، می تواند با تحکیمات ارزی یورو همراه گردد. در صورت کاهش غیر منتظره ی نرخ داده های در پیش روی این شاخص نیز، می توان با تضعیف یابی نرخ گذاری های واحد ارزی یورو، برخورد نمود.

 

ساعت ۱۱:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - شاخص کسب و کار حوزه ی ساخت و ساز

کاهش سطح این شاخص، نمایان گر افت نرخ فعالیت های تولیداتی بوده و می تواند با تضعیف یابی واحد ارزی پوند نیز، همراه گردد.

 

ساعت ۱۵:۱۵ واحد ارزی دلار ایالات متحده - تغییرات سطح اشتغال غیر کشاورزی

 

این آمار، که از آژانس ADP منتشر می گردند، همراه با متغییر رقم خوردن شان، از نرخ داده های تخمین یافته ی این شاخص، نرخ نوسانات ارزی دلار ایالات متحده را نیز، افزایش خواهند نمود.

 

ساعت ۱۷:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - تغییرات حجم ذخایر نفتی

کاهش منحصر به فرد نرخ این شاخص، تحکیمات ارزی دلار ایالات متحده را به دنبال خواهد داشت.

 

ساعت ۲۱:۰۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - بیانیه ی FOMC

چگونگی لحن ابرازی بیانه ی مربوطه، نرخ آتی تحرکات ارزی دلار را، معین خواهد نمود.

 

ساعت ۲۱:۰۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - تنظیمات نرخ بهره ی سیستم ذخایر فدرال

نرخ آتی دلار، بستگی مستقیم به تغییرات نرخ این شاخص خواهد داشت. در حال حاضر نرخ بهره در سطح ٪۱.۷۵ استقرار دارد. تغییر یافتن نرخ بهره ی بانکی ایالات متحده، با افزایش نرخ نوسانات ارزی دلار این کشور نیز، همراه خواهد گردید.


تحلیلگر

گرچه ارزیابی پیش از سرمایه گذاری بجاست، ولیکن تجارت، ارزیابی منحصر به فرد خویش را می طلبد.